Home

Privacyverklaring Mobiliteitsteam Rijk van Nijmegen

Mobiliteitsteam Rijk van Nijmegen vindt uw privacy belangrijk en behandelt persoonlijke gegevens vertrouwelijk en volgens de wet, Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Dat betekent dat gegevens alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor u ze geeft. Mobiliteitsteam Rijk van Nijmegen bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is. In deze verklaring staat hoe Mobiliteitsteam Rijk van Nijmegen omgaat met privacygevoelige gegevens.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
gegevens over de persoon: namen, geboortedatum, adresgegevens, contactgegevens; opleidingsgegevens; gegevens over het arbeidsverleden; gegevens over de huidige arbeidssituatie; arbeidsmarktbemiddelingsgegevens; gegevens over de inzet van de crisisdienstverlening werkfitbehoud, aanvullende crisisdienstverlening of scholing via praktijkleren in het mbo; en BSN.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Mobiliteitsteam Rijk van Nijmegen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Wij hebben als doel werkloosheid als gevolg van de Corona-crisis zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. Waar werkloosheid dreigt, wordt ingezet op een duurzame stap van werk naar werk.
De basis van deze gegevensverwerking ligt in het voldoen aan een wettelijke verplichting; Ministeriële regeling te weten nr.2021-0000050409 d.d. 22 maart 2021.

Delen van persoonsgegevens met derden

Mobiliteitsteam Rijk van Nijmegen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een vewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Mobiliteitsteam Rijk van Nijmegen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Regionaal Mobiliteitsteam Arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@mobiliteitsteam-rvn.nl.

Neem hier contact met ons op